FAQ - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

Serwis i gwarancja na produkty Fellowes Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

1. Informacje na temat okresu gwarancji na poszczególne urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń.

2. Ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez Serwis Fellowes w terminach nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania naprawy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych. O zaistnieniu takiego szczególnego przypadku serwisant powiadomi użytkownika w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w Serwisie Fellowes.

3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis Fellowes czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.

Gwarancją nie są objęte:

4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.

5. Sprzęt powinien zostać wysłany do Serwisu Fellowes w komplecie wraz ze wszystkimi akcesoriami, odpowiednio zabezpieczony na czas transportu, najlepiej spakowany w oryginalne opakowanie.

6. W przypadku zastosowania opakowania zastępczego, urządzenie powinno być tak zabezpieczone, aby nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu.

7. Serwis Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Dodatkowo takie uszkodzenia skutkują wydłużeniem procesu rozpatrywania zgłoszenia serwisowego urządzenia będącego na gwarancji.

8. Urządzenia powyżej 30 kg zalecamy odesłać na palecie..

9. Podczas usuwania wad lub usterek Serwis Fellowes zastrzega sobie prawo do decyzji, czy urządzenie będzie naprawiane czy wymienione na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Serwisu Fellowes.

10. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu w ramach gwarancji na nowy wyłącznie w przypadku, gdy:

11. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest tylko i wyłącznie Serwis Fellowes Polska SA, ul. Bandurskiego 94, 05-270 Marki.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Logowanie do modułu serwisowego